Privacyverklaring

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Stichting Ebbingehof Groningen (hierna: ‘Stichting Ebbingehof) u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website ebbingehof.nl en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘Ebbingehof Platform’). Het Ebbingehof Platform richt zich onder meer op het informeren over wooncomplex Ebbingehof in de stad Groningen.

Stichting Ebbingehof is gevestigd te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 55 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69910391.

Als u als woningzoekende of gewoon als geïnteresseerde gebruik maakt van het Ebbingehof Platform (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwsbrief of contact op te nemen via het contactformulier) (hierna: ‘Gebruiker’) zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Stichting Ebbingehof verwerkt uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit Privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan om dit Privacybeleid dan ook goed door te nemen. Stichting Ebbingehof gaat uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens.

Stichting Ebbingehof vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via het Ebbingehof Platform is Stichting Ebbingehof de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

2. Het gebruik van het Ebbingehof Platform

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Ebbingehof Platform wordt automatisch het IP-adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP-adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik van het Ebbingehof Platform (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van Stichting Ebbingehof kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

b. Doeleinden van het gebruik

Stichting Ebbingehof gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van het Ebbingehof Platform
Stichting Ebbingehof gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Ebbingehof Platform voor onderzoek. Doel hiervan is het Ebbingehof Platform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Stichting Ebbingehof gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Beveiliging van het Ebbingehof Platform
IP-adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Ebbingehof Platform te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het Ebbingehof Platform als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Ebbingehof account

Stichting Ebbingehof gebruikt de door u op het Ebbingehof Platform verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

a. E-mailmarketing
Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Stichting Ebbingehof uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Stichting Ebbingehof. Elk marketing bericht dat u van Stichting Ebbingehof ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

b. Klantcontact
De door u op het Ebbingehof Platform verstrekte gegevens kunnen tevens door Stichting Ebbingehof worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Stichting Ebbingehof gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Stichting Ebbingehof sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Stichting Ebbingehof verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Beveiligingsmaatregelen

Stichting Ebbingehof heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Stichting Ebbingehof doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het Ebbingehof Platform en niet op andere websites van derden waarvoor in het Ebbingehof Platform een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op het Ebbingehof Platform. Als u via een hyperlink of I-frame op het Ebbingehof Platform terecht komt op de website van een ander dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Stichting Ebbingehof adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

7. Controle over uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met info@ebbingehof.nl om uw persoonsgegevens die Stichting Ebbingehof op andere wijze heeft verkregen kosteloos in te zien. U kunt Stichting Ebbingehof via datzelfde emailadres te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u Stichting Ebbingehof ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Stichting Ebbingehof bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Stichting Ebbingehof kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Stichting Ebbingehof u hierover tijdig via het Ebbingehof Platform informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Stichting Ebbingehof richten.

9. Wijzigingen

Stichting Ebbingehof behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Stichting Ebbingehof adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via de website of per e-mail bekend worden gemaakt.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Stichting Ebbingehof op te nemen.

info@ebbingehof.nl

Deze Privacyverklaring is aangepast op 12 april 2018.